+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η συμμετοχή σε έναν δημόσιο διαγωνισμό είναι μία διαδικασία που αφορά πολλές επιχειρήσεις και εταιρείες. Οι δικηγόροι του γραφείου μας για δημόσιους διαγωνισμούς μπορούν να σας υποστηρίξουν από την αρχή δηλαδή από την διαβούλευση των όρων της διακήρυξης, την μελέτη της διακήρυξης του διαγωνισμού για να αποσαφηνιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι της,  έως και την κατάρτιση της δημόσιας σύμβασης. Φυσικά, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και στην άσκηση προδικαστικών προσφυγών στα διάφορα στάδια ενός δημόσιου διαγωνισμού ή και την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή του δημόσιου διαγωνισμού

Ως δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι με εμπειρία στους δημόσιους διαγωνισμούς, έχουμε υποστηρίξει επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια διάφορων προϊόντων ( εξοπλισμού, φαρμακευτικού υλικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μηχανών γραφείου, μίσθωση δημοτικών ή δημόσιων χώρων για αναψυκτήρια ή κυλικεία, για υπαίθρια διαφήμιση κλπ ) και υπηρεσιών ( συμβουλευτικών, καθαριότητας νοσοκομείων, υπουργείων, κλπ ).

Η μεγάλη πλειοψηφία των δημόσιων διαγωνισμών, διέπεται πλέον από το νόμο 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Ο νόμος αυτός προβλέπει τις προϋποθέσεις για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού ή την απευθείας ανάθεση μίας σύμβασης, τη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού, τη διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και γενικά την κατάρτισης της δημόσιας σύμβασης. 

Πολλές φορές το αποτέλεσμα σε κάποιο στάδιο του δημόσιου διαγωνισμού μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό. Μπορεί ο συμμετέχων να αποκλειστεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ή λόγω μη πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτεί η διακήρυξη. Πολλές φορές, η ίδια η διακήρυξη μπορεί να περιέχει παράνομους όρους παραδείγματος χάριν φωτογραφικές διατάξεις που να αποκλείουν χωρίς νόμιμο λόγο την συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στον δημόσιο διαγωνισμό. Ή μπορεί ο διαγωνισμός να κατακυρωθεί σε κάποιον ανταγωνιστή ενώ η προσφορά του δεν ήταν νόμιμη ή ήταν υποδεέστερη της δικιάς μας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικηγόροι της εταιρείας μας μπορούν να ασκήσουν ένσταση αν προβλέπεται από την διακήρυξη ή προδικαστική προσφυγή για να ακυρώσουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση προδικαστικής προσφυγής που συναντούμε ως δικηγόροι δημόσιων διαγωνισμών είναι η προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που προβλέπεται στο νόμο 4412/2016 και έχει ήδη μετονομαστεί σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η σύνταξη της προδικαστικής προσφυγής απαιτεί δικηγόρο που να ασχολείται με δημόσιους διαγωνισμούς αλλά ταυτόχρονα να καταλαβαίνει και τις ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος και πολλές φορές τις τεχνικές του προδιαγραφές. 

Προδικαστικές προσφυγές σε δημόσιους διαγωνισμούς

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρείας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες αναλαμβάνουν την υποβολή προδικαστικής προσφυγής σε διάφορα στάδια του δημόσιου διαγωνισμού. Η δικαστική προσφυγή ρυθμίζεται από το νόμο που διέπει κάθε διαγωνισμό και είναι συνήθως απαραίτητη για να ασκήσει ο διαγωνιζόμενος ακολούθως τα δικαιώματά του ενώπιον των Δικαστηρίων.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση προδικαστικής προσφυγής που συναντούμε ως δικηγόροι δημόσιων διαγωνισμών είναι η προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που προβλέπεται στο νόμο 4412/2016 και έχει ήδη μετονομαστεί σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής σε δημόσιο διαγωνισμό

H προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

 Άσκηση προδικαστικής προσφυγής – Άσκηση παρέμβασης

Οι δικηγόροι δημοσίων διαγωνισμών της εταιρείας μας μπορούν να αναλάβουν την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η οποία εφόσον διέπεται από το νόμο 4412/2016 κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσεται από δικηγόρο εξειδικευμένο σε δημόσιους διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις, υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. Στο ίδιο έγγραφο μπορεί να συσσωρευθεί και αίτημα για την αναστολή της διενέργειας του δημόσιου διαγωνισμού μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ.

Περισσότερα για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Πέραν όμως των διαγωνισμών που γίνονται βάσει του νόμου 4412/2016, οι δικηγόροι μας έχουν εμπειρία και σε διαγωνισμούς που διέπονται από άλλους ειδικότερους νόμους όπως για την μίσθωση ακινήτων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δηλαδή το ΠΔ 715/1979.

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η ολοκλήρωση της προστασίας του διαγωνιζόμενου σε έναν δημόσιο διαγωνισμό παρέχεται από τα Δικαστήρια. Εξαρτάται από τη νομοθεσία που διέπει τον διαγωνισμό ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για να δικάσει το ένδικο βοήθημα του διαγωνιζόμενου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια όταν η αναθέτουσα αρχή παρότι είναι δημόσια, συνάπτει σύμβαση που δεν θεωρείται δημόσια όπως παραδείγματος χάριν ορισμένες συμβάσεις μίσθωσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις παρέχεται και προσωρινή δικαστική προστασία δηλαδή η δυνατότητα αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων σε επείγουσες περιπτώσεις.

Οι δικηγόροι δημόσιων διαγωνισμών και συμβάσεων του γραφείου μας αναλαμβάνουν την σύνταξη, κατάθεση των ως άνω προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων (ή ενδίκων μέσων όπου αυτό προβλέπεται) και την εκδίκασή τους με γνώμονα την αποτελεσματική και άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του κάθε πελάτη μας – διαγωνιζόμενου.

Η εμπειρία μας και η μαχητικότητα μας, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στις ανάγκες του πελάτη και να χρεώνουμε εύλογες αμοιβές.

Αναπτύσσουμε παρακάτω διάφορα νομικά θέματα σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς που έχουν απασχολήσει το δικηγορικό μας γραφείο και μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 7231630 για μία συνάντηση από κοντά στα γραφεία στο Κολωνάκι, Ομήρου 29 και στη Γλυφάδα, Λαζαράκη 27 ή μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουμε το θέμα σας. 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ